Skip to main content

Znajomość zagrożenia pozwala na wybór właściwej metody ubezpieczenia

Podstawowa funkcja ubezpieczenia jest bardzo prosta i polega na tym aby w ramach zapłaconej składki polisa chroniła możliwie największy obszar naszej działalności i posiadanego mienia przed wszelkimi zdarzeniami. Ale jak określić ten obszar i nazwać te zdarzenia? Na tym polega rola brokera aby poprawnie zdefiniować te wszystkie elementy. Niezbędnym do tego jest audyt ubezpieczeniowy, który nasza firma przeprowadza każdorazowo na początku współpracy aby ustalić najważniejsze punkty programu ubezpieczeniowego.

Celem audytu jest przede wszystkim:
  • ustalenie zakresu aktualnej ochrony ubezpieczeniowej,
  • określenie stopnia zabezpieczenia (pełności i realności ochrony ubezpieczeniowej) w kontekście rodzaju prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia wraz z formą jego zabezpieczenia,
  • weryfikacja wartości majątku zgłoszonego do ubezpieczenia (czy nie występuje niedoszacowanie wartości mienia),
  • wskazanie niezgodności lub też zagrożeń występujących w umowach ubezpieczenia,
  • identyfikację możliwych modyfikacji zakresu ubezpieczenia,
  • przedstawienie propozycji programu ubezpieczenia.
Analizując poszczególne zapisy udostępnionej dokumentacji ubezpieczeniowej formułujemy szereg wniosków i sugestii poprawienia zakresu zawartych umów ubezpieczenia. Uzupełnieniem audytu jest przygotowywany na podstawie wniosków powziętych w toku jego realizacji wstępny projekt programu ubezpieczeniowego.

Po nawiązaniu współpracy, każdorazowo przy odnawianiu ochrony ubezpieczeniowej, analizujemy bieżący program i dostosowujemy go do zmian jakie nastąpiły tak u naszego klienta, jak i w jego otoczeniu.

Zapraszamy do kontaktu