Skip to main content

Branże

Ubezpieczenie podmiotów leczniczych

jako jeden z nielicznych brokerów działających na rynku specjalizujemy się w ubezpieczaniu szpitali i innych podmiotów leczniczych. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie pozwala nam na kompleksowe objęcie ochroną naszych klientów, do których zaliczają się szpitale kliniczne, wojewódzkie, miejskie i powiatowe. W ramach obsługi brokerskiej, wyposażamy naszych partnerów w dedykowane narzędzie informatyczne jakim jest Rejestr Zdarzeń Niepożądanych, który spełnia wymogi nakładane przez regulatora.

Ubezpieczenie uczelni

w naszym portfelu znajdują się największe Uniwersytety i Wyższe Uczelnie w Polsce. Doświadczenie jakie zebraliśmy przez ponad 25 lat obsługi tych jednostek, czyni nas specjalistą w zakresie tworzenia programów ubezpieczeniowych dla tych podmiotów. Specyfika działalności wyższych uczelni powoduje, że ogólne warunki ubezpieczeń oferowane przez towarzystwa muszą być korygowane specjalistycznymi klauzulami rozszerzającymi zakres ubezpieczenia. Na potrzeby tychże jednostek oferujemy ich blisko 100.

Ubezpieczenie przedsiębiorstw komunikacyjnych

specyfika działalności przedsiębiorstw komunikacyjnych oraz częstotliwość pojawiania się szkód powoduje, że do ich obsługi niezbędne są narzędzia informatyczne. Dla naszych klientów oferujemy w ramach obsługi brokerskiej dedykowaną Platformę Brokerską, która ułatwia współpracę na linii klient – broker – ubezpieczyciel we wszystkich aspektach obsługi ubezpieczeniowej. Zaufały nam przedsiębiorstwa dysponujące flotami liczącymi kilkaset pojazdów (autobusy i tramwaje), w związku z tym mamy doświadczenie do tego aby skutecznie ubezpieczyć każdą tego typu jednostkę w kraju.

Ubezpieczenie jednostek samorządu terytorialnego

od wielu lat ubezpieczamy Urzędy Marszałkowskie, Starostwa Powiatowe i Gminy. Wiemy z jakimi problemami borykają się tego typu jednostki, jakie ryzyka generuje ich działalność i jakim szkodom należy w pierwszym rzędzie zapobiegać. Prawie 100 autorskich klauzul, które włączamy do ochrony broni interesów naszych klientów. Specyfika działalności jednostek samorządowych, która jest nam bardzo dobrze znana, wymaga dużego doświadczenia w zarządzaniu tym specyficznym ryzykiem. My to doświadczenie posiadamy.

Ubezpieczenie jednostek komunalnych

z obsługą jednostek samorządowych ściśle wiąże się obsługa podmiotów świadczących usługi komunalne na rzecz mieszkańców. W naszym portfelu znajdują się przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne, odpadowe, komunikacyjne, a także jednostki zarządzające drogami gminnymi, wojewódzkimi oraz gospodarką mieszkaniową. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na przygotowanie programów ubezpieczeniowych, które skutecznie chronią naszych klientów przed niespodziewanymi zdarzeniami.

Ubezpieczenie przedsiębiorstw i firm

ubezpieczając przedsiębiorstwa prywatne, które nie są zobligowane do wyboru ubezpieczyciela w postępowaniu przetargowym, mamy możliwość przeprowadzania kilkuetapowych negocjacji. Wykorzystujemy w tym celu nasze autorskie klauzule, które mają na celu rozszerzenie zakresu poza standardy oferowane przez towarzystwa w swoich ogólnych warunkach ubezpieczeń. Nasi klienci mogą dodatkowo korzystać z Platformy brokerskiej – naszego autorskiego narzędzia informatycznego, które pomoże im m. in. w procesach likwidacyjnych. Szerokie doświadczenie w wielu branżach zapewnia naszym partnerom kompleksową i profesjonalną obsługę.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia majątkowe

mają na celu ochronę przed stratami finansowymi spowodowanymi uszkodzeniem lub utratą mienia. Zakresem obejmują m.in. zdarzenia losowe, działania siły natury czy działania osób trzecich w tym kradzież mienia

Ubezpieczenie OC działalności

ma za zadanie uchronić przed finansowymi konsekwencjami wynikającymi z roszczeń osób trzecich w związku z czynem niedozwolonym, tj. zawinionym działaniem lub zaniechaniem, a także następstwami niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu.

Ubezpieczenia OC zawodowe

chroni przed roszczeniami finansowymi wynikającymi z błędów, zaniedbań popełnionych podczas wykonywania obowiązków zawodowych, w wyniku których klient poniesie szkodę.

Ubezpieczenia transportowe

m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, a także cargo które mają zapewnić ochronę dla towarów i mienia na wypadek uszkodzeń, utraty lub kradzieży w trakcie transportu.

Ubezpieczenia komunikacyjne

zapewniają ochronę przed stratami i ryzykami związanymi z użytkowaniem pojazdów, wsparciem assistance oraz ewentualnymi roszczeniami osób trzecich w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego.

Gwarancje ubezpieczeniowe

są pisemnym zobowiązaniem gwaranta dotyczącym wypłaty świadczenia finansowego na rzecz beneficjenta w sytuacji gdy zajdą warunki określone w umowie gwarancji.

Ubezpieczenia na życie

zapewniające bliskim ubezpieczonego wsparcie finansowe w razie jego śmierci, a także w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia zdrowotnych w razie wypadku, a także choroby.

Prywatna opieka medyczna

umożliwiająca korzystanie z usług medycznych poza systemem publicznej opieki zdrowotnej, zwiększając dostępność wizyt lekarskich do specjalistów, a także przeprowadzania badań diagnostycznych i innych świadczeń medycznych wspierających szybszy powrót do zdrowia.

Pracownicze programy emerytalne

programy pozwalające zapewnić pracownikom dodatkowe oszczędności na emeryturę, w ramach których gromadzone środki zarządzane przez fundusz emerytalny mają zapewnić stabilność finansową po zakończeniu.

Zapraszamy do kontaktu